นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ

นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ Group Chief Financial Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี Business Administration (BBA.) Major: Accounting, Ramkamhaeng University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Law, Rangsit University
 • ปริญญาโท Master of Science (Accounting), Thammasat University, Thailand
 • ปริญญาโท Master of Management - MBA program, Sasin Graduate Institute of Business Administration Of Chulalongkorn University (In Collaboration with Wharton School and Kellogg School of Management), Thailand

การอบรมอื่นๆ

 • Food & Agriculture Executive Management Program, Cornell University
 • กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร
 • อัพเดทมาตราฐานรายงานทางการเงิน
 • มาตรฐานการปฎิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
 • จรรณยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด
 • Standard Accounting principles updated
 • Taxation updated
 • SAP Knowledge Management
 • SAP configuration

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

มิ.ย 2553 - ก.ย 2556
Finance Director (North Asia & South Asia) Pepsi-Cola Services Asia
ต.ค 2556 - ม.ค 2559
Chief Financial Officer Pepsi-Cola Thai Trading Co., Ltd.
ม.ค 2559 - เม.ย 2563
Finance Director Diageo Moet Hennessy Thailand
พ.ค 2563 - ธ.ค 2564
Asia Pacific - Transformation Director Diageo PLC
เม.ย 2565 - พ.ย 2566
Group Chief Finance Officer, Managing Board and Authorize Director of East West Seed BV - group holding company East West Seed International Limited