นางวรรณิภา ภักดีบุตร

นางวรรณิภา ภักดีบุตร

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Executive Officer และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA, San Diego State University, US
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program    (DCP) รุ่น 246/2017
  • การอบรม ทิศทางของ ESG ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและการมุ่งสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด
  • การอบรม Transformation to Sustainable Growth (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดย นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการอิสระ)
  • หลักสูตร What Board Needs to Know about Digital Assets สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2565)
  • หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2565)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)/div>

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2565 - ปัจจุบัน
อุปนายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ Osotspa Loin Hein Co., Ltd.
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอทูซี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ Oventure Pte. Ltd.
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอสถสภา ลอยเฮง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2563 - 2565
ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2561 - 2565
นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2562 - 2563
กรรมการ Osotspa Myanmar Co., Ltd.
2559 - 2563
กรรมการ บริษัท สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2559 - 2563
กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2559 - 2562
กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2558 - 2561
กรรมการ ธนาคารออมสิน
2558 - 2560
กรรมการและประธานอนุกรรมการด้านการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย