นายธนา ไชยประสิทธิ์

นายธนา ไชยประสิทธิ์

กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ลุงของนายนาฑี โอสถานุเคราะห์
 • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
 • พี่ของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ นวัตกรรมการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
 • หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่ 5” วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็กเซลซัส กรุ๊ป จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
รองประธาน และเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง ประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
กรรมการ Advanz Beverage Manufacturing Co., Ltd.
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ธนารมณ์ จำกัด
สิ้นสุด 2563
กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด