นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • อาของนายนาฑี โอสถานุเคราะห์
  • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Secondary Ravena High US

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
สิ้นสุด 2563
กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
สิ้นสุด 2562
กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด