นางพรธิดา บุญสา

นางพรธิดา บุญสา

Chief Operating Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • MBA with Distinction, Finance & Accounting The Wharton School, University of Pennsylvania
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program
 • TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
 • กลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ เครื่องมือทางการเงินความรู้พื้นฐาน และการนำไปประยุกต์ใช้ ปี 2562
 • Accounting standards & Tax update
 • Transfer Pricing
 • หลักสูตรทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้
 • Economic Outlook for CFO
 • The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอเชีย เวนดิง แมชชีน โอเปอร์เรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2554 - 2560
กรรมการ และ Vice President Finance บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด