นายซี เทียน โปว

นายซี เทียน โปว

Chief International Beverage Officer

สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA, University of Chicago, สหรัฐอเมริกา
  • Bachelor Degree Social Science, Science University of Malaysia

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2561
Premium Skin Care Vice President, Unilever Based in Singapore
2557 - 2561
Personal Care Cluster Lead SEAA, Unilever Based in Singapore